Απόσπαση/Μετάταξη προσωπικού από το Δημόσιο και Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με σκοπό τη Στελέχωση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. «Enterprise Greece»

Απόσπαση/Μετάταξη προσωπικού από το Δημόσιο και Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με σκοπό τη Στελέχωση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. «Enterprise Greece»

Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για απόσπαση/μετάταξη προσωπικού από το Δημόσιο και Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με σκοπό τη Στελέχωση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – «Enterprise Greece»

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αρ. πρωτ. 13233/02-12-16 ανακοίνωσης παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για απόσπαση/μετάταξη προσωπικού από το Δημόσιο και Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με σκοπό τη Στελέχωση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – «Enterprise Greece» με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΠΛΧ46ΨΧ6Σ-ΞΗΞ.

Close