Μετάταξη υπαλλήλου στην Οικονομική Υπηρεσία του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)

Μετάταξη υπαλλήλου στην Οικονομική Υπηρεσία του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)

Ανακοίνωση -Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλου στην Οικονομική Υπηρεσία του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) –Ν.Π.Δ.Δ.

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 1665/15.11.2016 Ανακοίνωσης -Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλου στην Οικονομική Υπηρεσία του «Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης» (ΕΣΔΑΚ) –Ν.Π.Δ.Δ με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΛΙΕΟΡ2Ω-ΝΚ4

Close