Απόσπαση/Μετάταξη προσωπικού για τη στελέχωση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. -“Enterprise Greece”

Απόσπαση/Μετάταξη προσωπικού για τη στελέχωση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. -“Enterprise Greece”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση /μετάταξη προσωπικού για τη στελέχωση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. –“Enterprise Greece”

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 12953/14.11.2016 Ανακοίνωσης- Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση / μετάταξη προσωπικού για τη στελέχωση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. –“Enterprise Greece”, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ω9Ψ346ΨΧ6Σ-Κ56

Close