Νόμος 4057/2012

Νόμος 4057/2012

PDF | Ν.4057/2012 ΦΕΚ Α΄ 54 Ο νόμος αυτός αναμορφώνει ριζικά ρυθμίσεις του Υπαλληλικού Κώδικα που αναφέρονται στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

1. Κείμενο νόμου PDF
1.1 Αιτιολογική έκθεση / Σχέδιο νόμου / Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) / Ειδική Έκθεση (άρθρ. 75 παρ. 3 του Συντάγματος) PDF
1.2 Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων / Έκθεση Διαβούλευσης PDF
1.3 A΄ Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών, Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων, Έκθεση επί του Νομοσχεδίου PDF
1.4 Γνώμη της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής επί του σχεδίου νόμου PDF
1.5 Πίνακας τροποποιούμενων-καταργούμενων διατάξεων PDF
1.6 Έκθεση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης στο σχέδιο νόμου PDF
2. Πρακτικά Βουλής
2.1 Συνεδρίαση της 5ης Μαρτίου 2012 PDF
2.2 Συνεδρίαση της 6ης Μαρτίου 2012 PDF
2.3 Συνεδρίαση της 13ης Μαρτίου 2012 PDF
3. Εγκύκλιοι
3.1 Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου ένατου παρ. 18 του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α΄/14-03-2012) για τη μετάταξη αποσπασμένων τακτικών υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού. PDF
3.2 Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων. PDF
3.2.1 Νέο θεσμικό πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα – Διαθεσιμότητα και αργία – κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ PDF
3.2.2 Διαθεσιμότητα – Αργία – Δημοσίευση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου PDF
3.2.3 Δημοσίευση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – Διευκρινήσεις - αποσαφηνίσεις PDF
3.2.4 Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων PDF
3.2.5 Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α’) PDF
3.2.6 Μη αναστολή ένορκης διοικητικής εξέτασης PDF
3.3 Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια PDF
3.4 Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007 όπως ο ν. 3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. PDF
3.5 Ζητούνται στοιχεία σχετικά με τη σύσταση και συγκρότηση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του νόμου 3528/2007 όπως ο νόμος 3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του νόμου 4057/2012. PDF
4. Υπουργικές Αποφάσεις
4.1 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚΦ/38/2/27385/31-10-2010 απόφασης (ΑΔΑ 49ΑΦΚ-3) «Ορισμός μελών Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει. PDF
4.1.1 Ορισμός Μελών Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. PDF
4.1.2 Ορισμός Μελών της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 146Α του ν. 4057/2012 του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. PDF
4.1.3 Ορισμός Μελών τρίτου Τμήματος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου PDF
4.1.4 Πρακτικό 2 Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της 12.12.2012 PDF
4.1.5 Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.37/30038/10-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΣΧ-Λ23) απόφασης «Ορισμός Μελών Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» PDF
4.1.6 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.37/30038/10-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΣΧ-Λ23) «Ορισμός Μελών Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει PDF
4.1.7 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.37/30038/10-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΣΧ-Λ23) «Ορισμός Μελών Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει PDF
4.1.8 Ορισμός Μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, κοινού για όλες τις Αρχές PDF
4.1.9 Τροποποίηση της αριθμ ΔΙΔΚ/Φ.37/2285/19-03-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΕΛ0) απόφασης «Ορισμός Μελών τρίτου Τμήματος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου» PDF
4.1.10 Τροποποίηση της αριθμ ΔΙΔΚ/Φ.37/2285/19-03-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΕΛ0) απόφασης «Ορισμός Μελών τρίτου Τμήματος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει PDF
4.2 Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης PDF
4.2.1 Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Πρωτοβάθμιου κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των φορέων του. PDF
4.2.2 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.37/22892/11-02-2013 (Ορθή Επανάληψη 28-022013) (ΑΔΑ: ΒΕΔΞΧ-Χ3Σ) απόφασης: «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Πρωτοβάθμιου κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των φορέων του» PDF
4.3 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού PDF

Close