Μετάταξη υπαλλήλων στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης- ‘Ο Μελιτεύς’».

Μετάταξη υπαλλήλων στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης- ‘Ο Μελιτεύς’».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο   Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης- ‘Ο Μελιτεύς’»

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 434/23.05.2016 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης «Ο Μελιτεύς», με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ):  72Υ74690Ω2-ΠΡ2.

Close