Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.)

Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.)

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού        Συστήματος (Ο.Π.Σ.)

Σας  ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 70630/04.07.2016  Πρόσκλησης  του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού  αναφορικά  με  το  αντικείμενο  του  θέματος,  με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):Ω4Ο14653Ο7-Γ7Ψ.

Close