Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΥΠΕΣΔΑ μηνός ΜΑΪΟΥ 2016

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΥΠΕΣΔΑ μηνός ΜΑΪΟΥ 2016

PDF | DOC | Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΥΠΕΣΔΑ - (πρώην) Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ε.Φ. 07-510) μηνός Mαϊου 2016

Σχετ: Η υπ΄ αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014».

 

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Μαϊου 2016 του ΥΠΕΣΔΑ – πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ε.Φ. 07-510):

 

ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΜΑΪΟΣ  2016
ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙ-ΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
211 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 9.177.095,00 € 3.122.551,52 €
213 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 227.840,00 € 72.564,15 €
215 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΕΩΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 390.000,00 € 99.005,00 €
221 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ                          (ΑΡ.29, ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν. 4024/2011) 568.409,00 € 210.451,44 €
225 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.600,00 € 0,00 €
228 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 16.700,00 € 4.000,00 €
229 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 2.400,00 € 300,00 €
283 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ 60.000,00 € 15.000,00 15.000,00 €
284 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 95.411,00 € 30.254,90 € 26.959,82 €
288 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ. ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 483.324,00 € 45.172,16 € 45.172,16 €
291 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ 460.833,00 € 150.197,09 €
292 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 484.557,43 € 2.904,80 € 145.623,82 €
293 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ 341.992,00 € 118.115,31 €
342 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 34.000,00 € 10.315,00 €
352 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10.000,00 € 78,40 €
511 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 381.000,00 € 9.973,52 € 0,00 €
512 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞ. ΗΜ. ΚΑΙ ΝΥΧΤ. ΩΡΕΣ 190.000,00 € 6.599,77 € 0,00 €
515 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 0,00 € 0,00 €
561 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΒΟΥΛ. 40.000,00 € 0,00 €
716 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 4.770,00 € 0,00 €
717 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 7.200,00 € 0,00 €
719 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 14.000,00 € 0,00 €
721 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 8.080,00 € 0,00 €
722 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ 9.540,00 € 0,00 €
813 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 970.500,00 € 44.625,00 € 44.625,00 €
823 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 1.453.930,00 € 0,00 €
824 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 120.000,00 € 22.140,19 € 22.140,19 €
826 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 18.000,00 € 7.014,68 € 7.014,68 €
829 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 4.500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
831 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ 10.000,00 € 2.454,28 € 2.454,28 €
832 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 160.000,00 € 32.710,28 € 32.710,28 €
833 ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 30.000,00 € 17.919,14 € 17.919,14 €
839 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3.000,00 € 0,00 €
841 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 13.715,00 € 65,19 € 0,00 €
843 ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ 3.000,00 € 0,00 €
844 ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛ/ΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 30.000,00 € 0,00 €
845 ΚΆΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 8.000,00 € 900,00 € 900,00 €
851 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤ. 140.000,00 € 404,40 € 404,40 €
861 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 12.000,00 € 0,00 €
869 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠ. ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 120.000,00 € 86,10 € 86,10 €
871 ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 10.000,00 € 0,00 €
873 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1.900.165,00 € 3.068,24 € 3.068,24 €
875 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 24.600,00 € 0,00 €
879 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10.000,00 € 0,00
892 ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 482.959,00 € 75.089,38 € 14.054,67 €
1111 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦ.ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝ. ΥΛ. 60.000,00 € 0,00 €
1121 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΩΝ,ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ,ΕΦΗΜΕΡΙΔ 3.000,00 € 0,00 €
1211 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1.000,00 € 0,00 €
1231 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8.000,00 € 0,00 €
1311 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 180.000,00 € 4.493,93 € 4.493,93 €
1321 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠ. ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 20.000,00 € 0,00 €
1329 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠ. ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ  ΕΞ/ΣΜΟΥ 12.000,00 € 665,12 € 665,12 €
1511 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 70.000,00 € 1.425,00 € 1.425,00 €
1512 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 12.000,00 € 0,00 €
1641 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠ. ΣΥΝΑΦ. ΥΛΙΚΩΝ 4.000,00 € 0,00 €
1642 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑΦΡΟΥ 4.000,00 € 0,00 €
1699 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 20.000,00 € 1.141,45 € 1.110,70 €
1711 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 5.000,00 € 0,00 €
1712 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 5.000,00 € 0,00 €
1713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦ/ΝΩΝ,ΜΗΧ/ΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ 5.000,00 € 0,00 €
1723 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛ ΥΠΟΛ/ΣΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠ.ΥΛΙΚΩΝ 320.000,00 € 0,00 €
1725 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛ., ΜΕΤΕΩΡ., ΗΛΕΚΤ.ΕΞΟΠΛ. 5.000,00 € 0,00 €
1729 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠ. ΕΞΟΠΛ. 10.000,00 € 111,93 € 111,93 €
2438 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΚΔΔΑ 4.217.623,00 € 0,00 €
2599 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 12.315.000,00 € 0,00 €
2612 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ,ΠΟΛ/ΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓ. ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 60.000,00 € 0,00 €
2616 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 35.000,00 € 0,00 €
2799 ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 500.000,00 € 47.324,56 €
5311 ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 20.000,00 € 0,00 €
5352 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 47.000,00 € 0,00 €
9111 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 32.100,00 € 31.427,68 € 31.427,68 €
9122 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.450,00 € 0,00 €
9131 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5.634,00 € 2.417,78 € 2.417,78 €
9151 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2.000,00 € 1.534,52 € 1.534,52 €
9169 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 656,00 € 655,09 € 655,09 €
9175 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 52,00 € 51,30 € 51,30 €
9176 ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 888,00 € 0,00 €
9511 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ) 50.000,00 € 21.848,25 € 21.848,25 €
9711 ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 28.194,00 € 3.911,23 € 3.375,79 €
9811 ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 309.924,00 € 48.261,33 € 48.261,33 €
9821 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΛΗ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) 10.680,00 € 10.358,91 € 10.358,91 €
9829 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 360.000,00 € 0,00 €
9831 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ 2.500,00 € 1.113,00 € 1.113,00 €
9832 ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 21.000,00 € 8.054,00 € 8.054,00 €
9833 ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΟΥ 10.000,00 € 3.242,49 € 3.242,49 €
9841 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 190,00 € 180,81 € 180,81 €
9844 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 600,00 € 571,53 € 571,53 €
9851 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 11.025,00 € 6.570,73 € 6.570,73 €
9871 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 5.880,00 € 5.879,40 € 5.879,40 €
9873 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 85.221,00 € 70.237,54 € 70.237,54 €
9892 ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 68.200,00 € 55.394,50 € 55.394,50 €
9931 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΌ Ε.Ε. 5.166,00 € 0,00 €
9932 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 6.640,00 € 0,00 €

Close