Εγκύκλιος για μετάταξη αποσπασμένων τακτικών υπαλλήλων

Εγκύκλιος για μετάταξη αποσπασμένων τακτικών υπαλλήλων

PDF | Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου ένατου παρ. 18 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α’ /14-03-2012) για τη μετάταξη αποσπασμένων τακτικών υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού.

Σας γνωστοποιούμε ότι με το άρθρο ένατο της παρ.18 του Ν. 4057 /2012 (ΦΕΚ 54 Α΄/14.03.2012) ρυθμίζονται θέματα μετάταξης αποσπασμένων τακτικών υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού. Ειδικότερα στην εν λόγω διάταξη ορίζονται τα εξής: «Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του ν.4024/2011 (Α’ 226) ήταν αποσπασμένοι, με γενικές ή ειδικές διατάξεις, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.,Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή ανεξάρτητες αρχές και εξακολουθούν να είναι αποσπασμένοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν με αίτησή τους να μεταταγούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α’ 180). Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των οικείων Υπουργών. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι μετατασσόμενοι καταλαμβάνουν θέσεις κλάδων της ίδιας κατηγορίας, οι οποίες αντιστοιχούν στα τυπικά προσόντα τους και προβλέπονται στις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας υποδοχής.»

Ως τακτικοί υπάλληλοι νοούνται οι μόνιμοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ). Επισημαίνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι από 14.3.2012 έως 14.5.2012, προς τη Διεύθυνση Διοικητικού- Προσωπικού του φορέα στον οποίο ο υπάλληλος είναι αποσπασμένος. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού των Υπουργείων μετά τη σύνταξη και υπογραφή από τους οικείους Υπουργούς των σχετικών σχεδίων
κοινών υπουργικών αποφάσεων θα πρέπει να υποβάλουν στη Δ/νση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα για την έγκριση της μετάταξης από την
Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 68 παρ. 1 ν. 4002/2011.
H διαδικασία μετάταξης θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, και προς τούτο οι αρμόδιες Δ/νσεις Διοικητικού – Προσωπικού των Υπουργείων καλούνται όπως υποβάλουν στην υπηρεσία μας άμεσα , μετά την υπογραφή τους, κάθε σχέδιο ατομικής κοινής υπουργικής απόφασης. Παρακαλούνται τα Υπουργεία να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν και οι Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε όλους τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που εποπτεύουν.

Ο Yφυπουργός

Ντίνος Ρόβλιας

Close