Eρευνητικό έργο “Your Data Stories”

Eρευνητικό έργο “Your Data Stories”

PDF | DOC | Περιγραφή του έργου Your Data Stories

YDS

Το ερευνητικό έργο με τίτλο “Your Data Stories” (YDS) στο οποίο συμμετέχει το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Υπ.Εσ.Δ.Α.) χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020 που αποτελεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία για την περίοδο 2014- 2020. Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης έργου ανέρχεται σε 2.469.038€ και υλοποιείται από ένα σύνολο φορέων (Υπ.Εσ.Δ.Α., ATHENS TECHNOLOGY CENTER Α.Ε., Ερευνητικό Κέντρο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΕΛ/ΛΑΚ, DEUTSCHE WELLE, Irish Gov Dept of Public Expenditure and Reform, National University of Ireland, TENFORCE BVBA, STICHTING EUROPEAN JOURNALISM CENTRE).
Το έργο αναμένεται να βοηθήσει τους κυβερνητικούς φορείς που δημοσιοποιούν ανοικτά δεδομένα, παρέχοντάς τους έναν αποτελεσματικό τρόπο προώθησης της ουσιαστικής και χρήσιμης δημοσίευσης των στοιχείων της κυβέρνησης. Επικεντρώνεται στην επίτευξη στόχων όπως η κάλυψη αναγκών πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της αξιοποίησης των ανοικτών δεδομένων για καλές και καινοτόμες χρήσεις, την προώθηση της χρήσης ανοικτών δεδομένων είτε αξιοποιώντας με νέο τρόπο τα δεδομένα, είτε ανακαλύπτοντας νέες χρήσεις για αυτά, και την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Το έργο θα υλοποιήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, ειδικά διαμορφωμένη προκειμένου να συμβάλει αποτελεσματικά στην αξιοποίηση δεδομένων τα οποία σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές ροές ζωτικής σημασίας για τη διαφάνεια, τη συνεργασία και τη συμμετοχή.

Όραμα
Το έργο "Your Data Stories" επιδιώκει να ανοίξει ένα νέο δρόμο όσον αφορά τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες που βασίζονται στα Ανοικτά Κυβερνητικά Δεδομένα (ΑΚΔ). Στο καθιερωμένο μοντέλο οι πληροφορίες συνήθως ρέουν από τους παραγωγούς (π.χ. δημόσιοι φορείς) στους καταναλωτές (επιχειρήσεις, δημοσιογράφοι), οι οποίοι επεξεργάζονται τα ΑΚΔ μετασχηματίζοντας τα σε μορφές που μπορούν να κατανοήσουν οι πολίτες (π.χ. ειδήσεις). Ωστόσο, η άποψη αυτή αγνοεί το γεγονός ότι οι πολίτες είναι επίσης παραγωγοί των πληροφοριών, ιδίως μέσω της αλληλεπίδρασής τους εντός του κοινωνικού ιστού. Το “Your Data Stories” οραματίζεται να συνδυάσει και συγχωνεύσει τους δύο «προμηθευτές» των ανοιχτών δεδομένων (δημόσιοι φορείς και χρήστες) και να αξιοποιήσει την προστιθέμενη αξία από αυτή τη συγχώνευση.
Επιπλέον το "Your Data Stories" θα υλοποιήσει την ενοποίηση διαφορετικών πηγών ΑΚΔ. Η συγχώνευση αυτή είναι πολύ σημαντική από τη στιγμή που είναι δεδομένο ότι η πληρότητα σπάνια συνδέεται με μία μόνο πηγή. Η πλατφόρμα έχει ως στόχο να παρέχει εργαλεία για την ενοποίηση διαφορετικών πηγών δεδομένων, να φιλοξενήσει διαφορετικά λεξιλόγια και να περιγράψει τα δεδομένα κάτω από μια ενιαία οντολογία.

Το έργο θα παράγει μια σειρά από καινοτόμες εφαρμογές, μέσω των οποίων θα αποδείξει τις δυνατότητές του και θα αξιολογηθεί. Αλλά αυτές οι πιλοτικές εφαρμογές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως σημείο εκκίνησης: η πλατφόρμα YDS θα είναι ανοικτή για επιχειρήσεις και προγραμματιστές που θέλουν να δημιουργήσουν δικές τους εφαρμογές πάνω στο λογισμικό, APIs και ροές δεδομένων της πλατφόρμας.

Πιλοτικές Εφαρμογές στις οποίες συμμετέχει το Υπ.Εσ.Δ.Α.
Το υπουργείο συμμετέχει ενεργά στις ακόλουθες 2 πιλοτικές εφαρμογές (από τις 3 συνολικά που θα υλοποιηθούν).
Πιλοτικό πρόγραμμα 1: Ακολουθώντας τη διαδρομή του δημοσίου χρήματος στην Ελλάδα

Στόχος του πιλοτικού προγράμματος είναι η προώθηση της δημοσιονομικής διαφάνειας και της συμμετοχής, επαναπροσδιορίζοντας τη δυνατότητα χρήσης μεγάλου όγκου δημοσίως διαθέσιμων δεδομένων από πολίτες και επιχειρήσεις. Η προσπάθεια βασίζεται, αφενός στα σύνολα ανοικτών δεδομένων της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, αλλά και σε άλλες πηγές δεδομένων (anaptyxi.gov.gr, data.gov.gr, κ.λπ.). Στα πλαίσια του πιλοτικού θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα 4 σενάρια.

Σενάριο 1 - Ενισχυμένη Διαφάνεια: ακολουθώντας όλη τη διαδρομή του δημοσίου χρήματος στην Ελλάδα

Θα παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των ροών του δημοσίου χρήματος, δηλαδή του προϋπολογισμού, των προμηθειών και των δαπανών. Το αποτέλεσμα θα περιλαμβάνει μια αυτοματοποιημένη, μηχανικά επεξεργάσιμη και βιώσιμη διαδικασία συλλογής, ανάλυσης και παροχής των σχετικών δεδομένων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή εκθέσεων, την κατάρτιση και την ενίσχυση της συμμετοχικότητας. Η ανάλυση θα επικεντρωθεί στους τομείς κατασκευαστικών έργων και κατανάλωσης ενέργειας.

Σενάριο 2 - Καινοτομία και συμμετοχή

Θα υλοποιηθεί μηχανισμός προσθήκης γεωχωρικών πληροφοριών για τις περιοχές που υλοποιούνται δημόσια έργα (άνω του 1.000.000€) και αφορούν τον κλάδο των κατασκευών. Το αποτέλεσμα που θα προκύψει ως περιεχόμενο (συμβάσεις και αποφάσεις πληρωμής με γεωχωρική πληροφορία) θα οδηγήσει σε έναν εντελώς νέο τρόπο ενεργής συμμετοχής και καινοτομίας για πολίτες, δημοσιογράφους και επαγγελματίες, δεδομένου ότι θα υπάρχει δυνατότητα ανατροφοδότησης και εμπλουτισμού του περιεχομένου (π.χ. σχόλια, φωτογραφίες, hashtags).

Σενάριο 3 - Εκπαίδευση και έλεγχος

Σε συνεργασία με μέλη της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και Ελεγκτικές Αρχές, και με δημοσιογράφους, θα αναπτυχθούν εφαρμογές και εξειδικευμένες αναφορές για την παρακολούθηση της δράσης φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και εντοπισμό φαινόμενων διαφθοράς και κακοδιοίκησης.

Σενάριο 4 - Προσωποποιημένες εφαρμογές

Ο τελικός χρήστης θα έχει πρόσβαση σε μια σειρά από σημαντικές εφαρμογές του Web 2.0, τα οποία θα του δίνουν τη δυνατότητα για απεικονίσεις και αναλύσεις θεμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Σύγκριση ανά κατηγορία προϋπολογισμού, ανά έτος, ανά κατηγορία δαπανών που σχετίζονται με την κατασκευή έργων και την κατανάλωση ενέργειας
  • Σύγκριση του χρόνου ολοκλήρωσης και πληρωμής για δημόσια έργα
  • Υπολογισμός προσαρμοσμένων δεικτών απόδοσης, διαφάνειας και διαφθοράς
  • Συγκριτική ανάλυση τιμών για αγαθά και υπηρεσίες που ο Δημόσιος Τομέας αγοράζει σε σύγκριση με τις τιμές λιανικής πώλησης.

Πιλοτικό πρόγραμμα 3: Δυνατότητα σύγκρισης χρηματοοικονομικών δεδομένων για την Ευρώπη

Το πιλοτικό πρόγραμμα θα εστιάσει στη δυνατότητα σύγκρισης χρηματοοικονομικών δεδομένων ανάμεσα στην Ιρλανδία και την Ελλάδα. Τα χρηματοοικονομικά δεδομένα που θα προκύψουν από την εφαρμογή του πρώτου πιλοτικού προγράμματος πρόκειται να συγκριθούν με τα δεδομένα που αφορούν στον προϋπολογισμό και τις δαπάνες της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης της Ιρλανδίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο των κατασκευών και στα έργα υποδομής του οδικού δικτύου. Ο στόχος είναι η συγκριτική ανάλυση των περιπτώσεων Ελλάδας και Ιρλανδίας να επεκταθεί και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Close