Κατηγορία: Απλούστευση Διαδικασιών

Εξαίρεση εκκλησιαστικών ν.π. από διατάξεις του Ν. 4250/2014

PDF | DOC | Εξαίρεση των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων από την εφαρμογή των διατάξεων περί της υποχρέωσης αποδοχής απλών, ευκρινών φωτοαντιγράφων εγγράφων (άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014)  Αρ.Πρωτ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔφ.15/16708,  ΑΔΑ : 7Ν89465ΦΘΕ-ΠΒΥ

Διαβάστε Περισσότερα

Close