Κατηγορία: Οργάνωση Δημοσίων Υπηρεσιών

Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης καταργήσεων ή συγχωνεύσεων υπηρεσιών, φορέων του ΔΤ.

PDF | DOC | Α. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης καταργήσεων ή συγχωνεύσεων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα και Β. Παροχή στοιχείων περί οικονομικού οφέλους καταργήσεων ή συγχωνεύσεων
Διαβάστε Περισσότερα

Κωδικοποίηση προσοντολογίου Σεπτέμβριος 2013

PDF | DOC | Νέα κωδικοποίηση Προσοντολογίου (Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», ΦΕΚ 39 Α΄, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ

Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄), 44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007 (185Α΄), καθώς και με τους Ν. 4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄).


Διαβάστε Περισσότερα

Έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων του Ν.3613/2007

PDF | DOC | Έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων του άρθρου 12 του ν.3613/2007

Στο πλαίσιο της πολιτικής που εφαρμόζει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙΜΗΔ) για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, ιδίως όσον αφορά στην επίσπευση του διοικητικού έργου, έχουν ήδη προωθηθεί μέτρα που αποβλέπουν στον περιορισμό των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και τα διοικητικά έγγραφα, καθώς και στον περιορισμό των συναρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων (σχετ. οι αριθ. ΔΟΑ/Φ.04/οικ.5559/22-2-2013 και ΔΟΑ/οικ. 8638/26-3-2013 εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας).
Διαβάστε Περισσότερα

Close