Κατηγορία: Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων

Τροποποίηση διατάξεων αρ. 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), αναφορικά με τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων

PDF | DOC | Τροποποίηση διατάξεων αρ. 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), αναφορικά με τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων
Σχετ.: α) Η αρ. ΔΙΔΑΔ/φ.35.50/2403/οικ.19403/31.5.2018 (ΑΔΑ: 7Χ6Ζ465ΧΘΨ-ΠΦΒ), β) η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.51/2426/οικ.26024/18-7-2018 (ΑΔΑ: ΩΦΝΣ465ΧΘΨ-ΑΡΛ) εγκύκλιοι

Διαβάστε Περισσότερα

Απαιτούμενες ενέργειες της διοίκησης στο πλαίσιο των προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης των Υπουργείων και σύσταση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.)

PDF | DOC | Απαιτούμενες ενέργειες της διοίκησης στο πλαίσιο των προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης των Υπουργείων και σύσταση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) Σχετ.: Η αρ. ΔΙΔΑΔ/φ.35.50/2403/οικ.19403/31.5.2018 (ΑΔΑ 7Χ6Ζ465ΧΘΨ-ΠΦΒ) προηγούμενη εγκύκλιος

Διαβάστε Περισσότερα

Close