Κατηγορία: Προμήθειες / Υπηρεσίες

Διευκρινήσεις Αναθέτουσας Αρχής, στα από 21.2.2019 ερωτήματα  υποψηφίων οικονομικών φορέων, που αφορούν τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ/ΚΕΠ/ΕΚΕ και αναβάθμιση της ΑΠΕΔ και παροχή της ως υπηρεσία». 

PDF | DOC | Διακήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ/ΚΕΠ/ΕΚΕ και αναβάθμιση της ΑΠΕΔ και παροχή της ως υπηρεσία».
Διαβάστε Περισσότερα

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό για το ΄Εργο με Τίτλο:Πληροφοριακό Σύστημα Κύκλου Ζωής Κρατικών Οχημάτων (ΑΔΑΜ διακήρυξης:19PROC004367613)

PDF | DOC | Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με αρ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/ΟΔΠ/Φ.11/1/2948/21.01.2019 για τo Υποέργο 1 «Μελέτη Εφαρμογής και Υλοποίηση Συστήματος και το Υποέργο 2 «Αγορά εξοπλισμού για την υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος και του περιβάλλοντος ανάπτυξης» για το έργο με τίτλο : «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» (ΑΔΑΜ διακήρυξης: 19PROC004367613)

Διαβάστε Περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης για το έργο με τίτλο: « Πληροφοριακό Σύστημα Κύκλου Ζωής Κρατικών Οχημάτων»

PDF | DOC | Απάντηση στο από 11-02-2019 υποβληθέν αίτημα για την παροχή διευκρινίσεων για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/ΟΔΠ/Φ.11/1/2948/21.01.2019 στα πλαίσια του Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τo Υποέργο 1 «Μελέτη Εφαρμογής και Υλοποίηση Συστήματος» με συνολικό προϋπολογισμό #192.185,78€ # και το Υποέργο 2 «Αγορά εξοπλισμού για την υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος και του περιβάλλοντος ανάπτυξης» για το έργο με τίτλο : «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» (ΑΔΑΜ διακήρυξης: 19PROC004367613).

Διαβάστε Περισσότερα

Διακήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ/ΚΕΠ/ΕΚΕ και αναβάθμιση της ΑΠΕΔ και παροχή της ως υπηρεσία

PDF | DOC | Διακήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Σύμβασης:
«Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ/ΚΕΠ/ΕΚΕ και αναβάθμιση της ΑΠΕΔ και παροχή της ως υπηρεσία»

Διαβάστε Περισσότερα

Close