Κατηγορία: Προμήθειες / Υπηρεσίες

Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων του υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.540/5/26206/19-07-2018

PDF | DOC | Απάντηση στο από 26.7.2018 έγγραφο αίτημα της εταιρίας 01 Solutions Hellas για την παροχή διευκρινήσεων επί των όρων του υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.540/5/26206/19-07-2018» (ΑΔΑΜ: 18PROC003454491) συνοπτικού διαγωνισμού

Διαβάστε Περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Σύμβασης:ΤΜΗΜΑ (A): Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του «Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή- Κινητικότητα- Ηλεκτρονική Αξιολόγηση)» και ΤΜΗΜΑ (Β): Παροχή υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού και εφαρμογών για το σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ

PDF | DOC | Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Σύμβασης:
ΤΜΗΜΑ (A): Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του «Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή- Κινητικότητα- Ηλεκτρονική Αξιολόγηση)» και
ΤΜΗΜΑ (Β): Παροχή υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού και εφαρμογών για το σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
ΤΕΥΔ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Διαβάστε Περισσότερα

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα του άρθρου 117 του Νόμου 4412/2016

PDF | DOC | Την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το υποέργο 2 με τίτλο «Μελέτη - Πρόταση Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας ΚΕΠ-ΕΚΕ και αδειοδοτουσών αρχών», της πράξης με τίτλο «Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας», σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος διακήρυξης, προϋπολογισμού τριάντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ #38.589# €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΤΕΥΔ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Διαβάστε Περισσότερα

Διευκρινίσεις σε ερωτήματα για το Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το έργο «Απλούστευση Διοικητικών διαδικασιών», υποέργο 1 της πράξης με τίτλο Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

PDF | DOC | Παροχή διευκρινίσεων για τον με αρ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/ΟΔΠ/Φ.9/1/12317/29.03.2018 ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Απλούστευση Διοικητικών διαδικασιών», υποέργο 1 της πράξης με τίτλο «Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας» με ΑΔΑΜ:18PROC002897418

Διαβάστε Περισσότερα

Close