Κατηγορία: Προμήθειες / Υπηρεσίες

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό για το ΄Εργο με Τίτλο:Πληροφοριακό Σύστημα Κύκλου Ζωής Κρατικών Οχημάτων (ΑΔΑΜ διακήρυξης:19PROC004367613)

PDF | DOC | Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με αρ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/ΟΔΠ/Φ.11/1/2948/21.01.2019 για τo Υποέργο 1 «Μελέτη Εφαρμογής και Υλοποίηση Συστήματος και το Υποέργο 2 «Αγορά εξοπλισμού για την υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος και του περιβάλλοντος ανάπτυξης» για το έργο με τίτλο : «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» (ΑΔΑΜ διακήρυξης: 19PROC004367613)

Διαβάστε Περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης για το έργο με τίτλο: « Πληροφοριακό Σύστημα Κύκλου Ζωής Κρατικών Οχημάτων»

PDF | DOC | Απάντηση στο από 11-02-2019 υποβληθέν αίτημα για την παροχή διευκρινίσεων για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/ΟΔΠ/Φ.11/1/2948/21.01.2019 στα πλαίσια του Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τo Υποέργο 1 «Μελέτη Εφαρμογής και Υλοποίηση Συστήματος» με συνολικό προϋπολογισμό #192.185,78€ # και το Υποέργο 2 «Αγορά εξοπλισμού για την υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος και του περιβάλλοντος ανάπτυξης» για το έργο με τίτλο : «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» (ΑΔΑΜ διακήρυξης: 19PROC004367613).

Διαβάστε Περισσότερα

Διακήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ/ΚΕΠ/ΕΚΕ και αναβάθμιση της ΑΠΕΔ και παροχή της ως υπηρεσία

PDF | DOC | Διακήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Σύμβασης:
«Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ/ΚΕΠ/ΕΚΕ και αναβάθμιση της ΑΠΕΔ και παροχή της ως υπηρεσία»

Διαβάστε Περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο Πληροφοριακό Σύστημα Κύκλου Ζωής Κρατικών Οχημάτων της Πράξης με κωδικό MIS 5001467

PDF | DOC | Πληροφοριακό Σύστημα Κύκλου Ζωής Κρατικών Οχημάτων κατόπιν σχετικής υποχρέωσης εκ του νόμου για δημοσιότητα και διαφάνεια στις διαδικασίες που ακολουθούν τις δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε Περισσότερα

Close