Κατηγορία: Προμήθειες / Υπηρεσίες

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα του άρθρου 117 του Νόμου 4412/2016

PDF | DOC | Την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το υποέργο 2 με τίτλο «Μελέτη - Πρόταση Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας ΚΕΠ-ΕΚΕ και αδειοδοτουσών αρχών», της πράξης με τίτλο «Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας», σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος διακήρυξης, προϋπολογισμού τριάντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ #38.589# €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΤΕΥΔ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Διαβάστε Περισσότερα

Διευκρινίσεις σε ερωτήματα για το Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το έργο «Απλούστευση Διοικητικών διαδικασιών», υποέργο 1 της πράξης με τίτλο Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

PDF | DOC | Παροχή διευκρινίσεων για τον με αρ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/ΟΔΠ/Φ.9/1/12317/29.03.2018 ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Απλούστευση Διοικητικών διαδικασιών», υποέργο 1 της πράξης με τίτλο «Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας» με ΑΔΑΜ:18PROC002897418

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών καθαριότητας

PDF | DOC | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών καθαριότητας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τους υπαλλήλους καθαριότητας καθώς και από τους εργαζόμενους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

PDF | DOC | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διαβάστε Περισσότερα

Close