Κατηγορία: Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Διαγωνισμός “Open Public Data Hackathon”

Αξιοποιούμε Ανοικτά Δεδομένα – Δημιουργούμε Προστιθέμενη Αξία! Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διοργανώνει τον Απρίλιο το “Open Public Data Hackathon”, καλώντας επιστήμονες, ε ...

Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις

Με το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατά ...

Υπουργική απόφαση Διαύγεια

PDF | DOC | Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Β΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»Διαβάστε Περισσότερα

Close