Κατηγορία: Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Κώδικας για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα

PDF | DOC | Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ 34/Α΄/23.3.2015 δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα αρ. 28, με θέμα: «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» και ΑΔΑ: 6ΨΦΤ465ΦΘΕ-Υ4Γ, το οποίο εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 57/Α΄). (ΑΔΑ: ΩΖΦΧ465ΦΘΕ-ΥΛΕ)
Διαβάστε Περισσότερα

Ανοικτά Δεδομένα Δημοσίου Τομέα

PDF | DOC | Εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄ ) σχετικά με την «ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, την τροποποίηση των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του ν. 3448/2006, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα».

Διαβάστε Περισσότερα

Close