Κατηγορία: Προσλήψεις

Έγκριση πρόσληψης Προϊσταμένου Αγωνιστικού Αθλητισμού

PDF | DOC | Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης ενός (1) ειδικού επιστήμονα, απόφοιτου του Τμήματος Φυσικής Αγωγής, ημεδαπού ή αντίστοιχου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής, για την κάλυψη, με τριετή θητεία, της θέσης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού, Διαβάστε Περισσότερα

Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στη Γ.Γ.Ε.Τ.

PDF | DOC | Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με δέκα (10) άτομα, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, για την υλοποίηση έργων δικτύωσης ERANETs τα οποία αποτελούν καινοτομία του 6ου Προγράμματος Πλαισίου, ως ακολούθως:Διαβάστε Περισσότερα

Έγκριση πρόσληψης 600 Εκπαιδευτικών

PDF | DOC | Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης εξακοσίων (600) θέσεων μόνιμων Εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2011- 2012 για το σύνολο των περιπτώσεων του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων), ως ακολούθως:

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόβλεψη προσλήψεων και αποχωρήσεων 2011-2015

PDF | DOC | Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.3986/2011 που αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 4α του άρθρου 3 του ν. 3899/2010 «1. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων με εξαίρεση το έτος 2011, για το οποίο ο λόγος θα είναι ένα προς δέκα. Οι αποχωρήσεις υπολογίζονται την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους και αφορούν στο σύνολο του έτους αυτού».

Διαβάστε Περισσότερα

Close