Κατηγορία: Προκηρύξεις

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό για το ΄Εργο με Τίτλο:Πληροφοριακό Σύστημα Κύκλου Ζωής Κρατικών Οχημάτων (ΑΔΑΜ διακήρυξης:19PROC004367613)

PDF | DOC | Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με αρ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/ΟΔΠ/Φ.11/1/2948/21.01.2019 για τo Υποέργο 1 «Μελέτη Εφαρμογής και Υλοποίηση Συστήματος και το Υποέργο 2 «Αγορά εξοπλισμού για την υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος και του περιβάλλοντος ανάπτυξης» για το έργο με τίτλο : «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» (ΑΔΑΜ διακήρυξης: 19PROC004367613)

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη θέσης στη Γενική Διεύθυνση για την Εκπαίδευση, τη Νεολαία, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό (DG EAC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στη Γενική Διεύθυνση για την Εκπαίδευση, τη Νεολαία, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό (DG EAC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε Περισσότερα

Close