Κατηγορία: Προκηρύξεις

Διευκρινίσεις σε ερωτήματα για το Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το έργο «Απλούστευση Διοικητικών διαδικασιών», υποέργο 1 της πράξης με τίτλο Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

PDF | DOC | Παροχή διευκρινίσεων για τον με αρ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/ΟΔΠ/Φ.9/1/12317/29.03.2018 ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Απλούστευση Διοικητικών διαδικασιών», υποέργο 1 της πράξης με τίτλο «Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας» με ΑΔΑΜ:18PROC002897418

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

PDF | DOC | Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
Σχετ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/298/8477/20-03-2018 (ΑΔΑ:6Χ4Ω465ΧΘΨ-ΘΙΥ)

Διαβάστε Περισσότερα

Close