Κατηγορία: Δελτία Νομοθεσίας

Καταγραφή Νομοθετημάτων

Συγκεντρωτικές καταστάσεις Νόμων: Νόμος 4275/2014 , Νόμος 4250/2014, Νόμος 4210/2013, Νόμος 4109/2013, Νόμος 4152/2013, Νόμος 4172/2013, Nόμος 4098/2012, Νόμος 4093/2012, Νόμος 4057/2012, Νόμος 4048 / 2012, Νόμος 4024/2011, Νόμος 3979/ 2011
Διαβάστε Περισσότερα

Νόμος 4275/2014

PDF | Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις
Διαβάστε Περισσότερα

Close