Κατηγορία: Υπηρεσιακές Μεταβολές - Κινητικότητα

Επανασύσταση κλάδων και επαναφορά προσωπικού

PDF | DOC | Επανασύσταση κλάδων και επαναφορά προσωπικού σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄47)
Διαβάστε Περισσότερα

Εφαρμογή διατάξεων Αργίας – Ν. 4325/2015

PDF | DOC | Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 47 ) ( αρ. πρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Α/ οικ. 14150/13.05.2015) (ΑΔΑ: 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ)
Διαβάστε Περισσότερα

Close