Κατηγορία: Ανθρώπινο Δυναμικό

Συγκρότηση Ο.Δ.Ε. για εφαρμογή του ν. 3979/2011

DOC | ΘΕΜΑ: Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), με αντικείμενο τη διαδικαστική, οργανωτική και τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής του ν. 3979/2011.
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
(α) του άρθρου 36 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,
(β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
(γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π. Δ. 63/2005 (Α’ 98),
(δ) του ν. 3833/2010 (Α’ 40) «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως ισχύει,
(ε) του ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
(στ) του Π.Δ. 320/1988 (Α’ 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως ισχύει,
(ζ) του Π.Δ. 65/2011 (Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…»,
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΟΥ ΜΕ

Α. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.) Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), αποτελούμενη από υπαλλήλους του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, από στελέχη της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. και της ΜΟΔ Α.Ε., καθώς και από ιδιώτες με εξειδικευμένες γνώσεις.

Διαβάστε Περισσότερα

Στοιχεία αποχώρησης υπαλλήλων 3/1/2012

XLS| Στοιχεία αποχώρησης υπαλλήλων από το Δημόσιο, όπως δηλώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες Υπουργείων, Φορέων, ΟΤΑ κ.λπ., μέχρι τα μεσάνυχτα της 3/1/2012. ...

Close