Κατηγορία: Ανθρώπινο Δυναμικό

Συγκρότηση και Ορισμός Μελών ΟΔΕ Δι@ύγειας

PDF | DOC | ΘΕΜΑ: Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Συντονιστικής Ομάδας Διοίκησης Έργου, με
αντικείμενο τον επιχειρησιακό συντονισμό και την υποστήριξη της εφαρμογής του
προγράμματος Δι@ύγεια στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και στο σύνολο των Υπουργείων.

Διαβάστε Περισσότερα

Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Ομάδας Εργασίας

PDF | ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/21234/01-11-2011 (ΑΔΑ: 45ΒΔΧ-Ε8Β) απόφασης "Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας, για την παροχή μηνιαίων στοιχείων αναφορικά με τις προσλήψεις, αποχωρήσεις, μετατά ...

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για μηνιαία στοιχεία

PDF | DOC | ΘΕΜΑ: Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας, για την παροχή μηνιαίων στοιχείων αναφορικά με τις προσλήψεις, αποχωρήσεις, μετατάξεις και μεταφορά του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και του προσωπικού του Κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005.

Διαβάστε Περισσότερα

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας

PDF | DOC | 1.Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Με το άρθρο 41 του ν.3979/2011 (Α΄138), όπως γνωρίζετε, αυξήθηκαν σε σαράντα (40) οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και όσων κατηγοριών προσωπικού των υπηρεσιών και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ακολουθούν το ωράριο αυτών. Με την ίδια ως άνω ρύθμιση αυξήθηκαν και οι ώρες εργασίας συγκεκριμένων κατηγοριών προσωπικού, π.χ. κλάδων ή ειδικοτήτων πληροφορικής.
Διαβάστε Περισσότερα

Close