Κατηγορία: Ανθρώπινο Δυναμικό

Ορισμός Mελών Επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών αυτοκινήτων-οχημάτων

PDF | DOC | 1. Ορίζουμε τα Μέλη της τριμελούς Επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών συντήρησης, επισκευής καθώς και των ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών και υλικών ή εξαρτημάτων των αυτοκινήτων-οχημάτων, που ανή ...

Ορισμός Mελών Επιτροπής για την ανάθεση των εργασιών επισκευής, συντήρησης και προμήθειας υλικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων-οχημάτων

PDF | DOC | Ορίζουμε τα Mέλη της τριμελούς Επιτροπής για την ανάθεση των εργασιών επισκευής, συντήρησης και προμήθειας υλικών και εξαρτημάτων, που απαιτούνται για τη συντήρηση ή επισκευή των αυτοκινήτων-οχημάτων, που α ...

Ορισμός Μελών Επιτροπής Παραλαβής υλικών και εργασιών

PDF | DOC | Ορισμός Μελών Επιτροπής Παραλαβής υλικών και εργασιών, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
β) του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
γ) του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει,
δ) του Π.Δ. 320/1988 (Α’ 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως ισχύει,
ε) του Π.Δ. 65/2011 (Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

2. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/3972/11.2.2009 (ΥΟΔΔ 74) απόφαση «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής Παραλαβής υλικών και εργασιών αρμοδιότητας Διεύθυνσης Οικονομικού της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/5223/28.2.2012 (ΥΟΔΔ 93) απόφαση.

3. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/18747/21-09-2011 (Β’ 2091) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Ρόβλια «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ‘με εντολή Υφυπουργού’ στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

4. Το γεγονός ότι στις 24.02.2012 λήγει η θητεία των Μελών της Επιτροπής, που ορίσθηκαν με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.4212/22.2.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛΝΚ-5) προηγούμενη απόφαση, όπως ισχύει.

5. Τις αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (Β’ 2540), ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-Ω1Β) και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23242/23-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ) εγκυκλίους της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. Το από 5/03/2012 πρακτικό Δημόσιας Κλήρωσης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Διαβάστε Περισσότερα

Close