Κατηγορία: Ανθρώπινο Δυναμικό

Τροποποίηση Ορισμού Μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

PDF | ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Ορισμού Μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου πέμπτου (μεταβατικές διατάξεις) παρ. 4 του ν. 3839/2010 (Α’ 51) «Σύστημα
επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια
– Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις»,
β) των άρθρων 159-162 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/2010 (Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής
προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια –
Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις»,
για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις,
γ) του άρθρου 40, παρ. Β4, του ν. 1884/1990 (Α’ 81), σχετικά με θέματα προσωπικού
Ι.Δ.Α.Χ.,
δ) του Π.Δ. 320/1988 (Α’ 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας
της Κυβέρνησης», όπως ισχύει,
ε) του Π.Δ. 65/2011 (Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, β) Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…»,
στ) του Π.Δ. 110/2011 (Α’ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. 23564/25-11-2011 (Β’ 2741) (ΑΔΑ: 4570Χ-Ξ9Η) απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη».
3. Tην αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.33/33972/22.12.2008 Υπουργική Απόφαση (Β’ 2656) «Σύσταση και
Συγκρότηση Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών».
4. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.33/8618/16.4.2010 (Β’ 474) απόφαση συγκρότησης του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
5. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.33/10002/04-05-2010 απόφαση: «Ορισμός Μελών Υπηρεσιακού
Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ.:
ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.27342/30-12-2010 (ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-50),
ΔΙΔΚ/Φ.33/8603/27-04-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΓΝΚ-Β) και
ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.10011/19-05-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΙΚ-1) όμοιες αποφάσεις.
6. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.3/οικ.24062/28.11.2011 απόφαση θέσης σε προσυνταξιοδοτική
διαθεσιμότητα του υπαλλήλου Λάζαρου Παλάικου.
7. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.3/οικ.24061/28.11.2011 απόφαση θέσης σε προσυνταξιοδοτική
διαθεσιμότητα της υπαλλήλου Παρασκευής Κέστη.
8. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.18.1/25669/12.12.2011 απόφαση, σύμφωνα με την οποία η Σταματική
Μηνακάκη μετακινείται στη θέση Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.)
9. Τα στοιχεία της Διεύθυνσης Διοικητικού, από τα οποία προκύπτει η συνολική θητεία
άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένων Διεύθυνσης των υπαλλήλων του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. και η
κατά φθίνουσα σειρά κατάταξη αυτών.

Διαβάστε Περισσότερα

Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών

PDF | ΘΕΜΑ: Ορισμός Μελών Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών ή απευθείας ανάθεσης για την
προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Οικονομικού του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 2286/1995 (Α’ 19) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
β) του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
γ) του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει,
δ) του Π.Δ. 320/1988 (Α’ 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της
Κυβέρνησης», όπως ισχύει,
ε) του Π.Δ. 65/2011 (Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…».
2. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/18747/21-09-2011 (Β’ 2091) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Ρόβλια «Μεταβίβαση δικαιώματος
υπογραφής ‘με εντολή Υφυπουργού’ στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
3. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/3962/11.2.2009 (ΥΟΔΔ 73) απόφαση «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών
Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών ή απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών κα εκτέλεση
εργασιών αρμοδιότητας Διεύθυνσης Οικονομικού της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.».
4. Το γεγονός ότι στις 24.02.2012 λήγει η θητεία των Μελών της Επιτροπής, που ορίσθηκαν με την αριθμ.
ΔΙΔΚ/Φ.38/1/943/03.03.2011 (ΑΔΑ: 4Α19Κ-84) προηγούμενη απόφαση.

5. Τις αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (Β’ 2540), ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:
45ΒΜΧ-Ω1Β) και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23242/23-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ) εγκυκλίους της Διεύθυνσης
Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
6. Το από 17/02/2012 Πρακτικό Δημόσιας Κλήρωσης.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.

Διαβάστε Περισσότερα

Καταγραφή συλλογικών οργάνων

PDF ΘΕΜΑ : Καταγραφή Συλλογικών Οργάνων (επιτροπών,ομάδων εργασίας κ.λ.π.) των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. Το Υπουργείο Διοικητική ...

Yποστήριξη Ομάδας Εργασίας αξιολόγησης προσωπικού φορέων Δημόσιου Τομέα και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

PDF | DOC | Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας, για την υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την αξιολόγηση του προσωπικού του δημόσιου τομέα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4024/2011.

Διαβάστε Περισσότερα

Close