Κατηγορία: Ανθρώπινο Δυναμικό

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα Π.Δ. 69/2016

PDF | DOC | Π.Δ. 69/2016 - Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα
Σχετ. α) η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2355/οικ.20352/27.7.2016 (ΑΔΑ: 77Ψ4465ΦΘΕ-ΨΡ9), β) ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/9.8.2016 (ΑΔΑ: Ω3Σ1465ΦΘΕ-ΣΒΧ) και γ) ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2417/οικ.31389/8.12.2016 (ΑΔΑ: 65Ξ4465ΦΘΕ-ΝΒ9) εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας

Διαβάστε Περισσότερα

Close