Κατηγορία: Ανθρώπινο Δυναμικό

Ορισμός Μελών τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αντικείμενο τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών

PDF | DOC | Ορισμός Μελών τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αντικείμενο τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών

Διαβάστε Περισσότερα

Τροποποίηση διατάξεων αρ. 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), αναφορικά με τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων

PDF | DOC | Τροποποίηση διατάξεων αρ. 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), αναφορικά με τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων
Σχετ.: α) Η αρ. ΔΙΔΑΔ/φ.35.50/2403/οικ.19403/31.5.2018 (ΑΔΑ: 7Χ6Ζ465ΧΘΨ-ΠΦΒ), β) η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.51/2426/οικ.26024/18-7-2018 (ΑΔΑ: ΩΦΝΣ465ΧΘΨ-ΑΡΛ) εγκύκλιοι

Διαβάστε Περισσότερα

Απόσπαση υπαλλήλων στο Δήμο Μαραθώνος, για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατά παρέκκλιση απόσπαση υπαλλήλων στο Δήμο Μαραθώνος, για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές

Διαβάστε Περισσότερα

Close