Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Γραπτή εξέταση για την επιλογή προϊσταμένων

PDF | ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Γραπτή εξέταση για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1.γ.(5), 2.γ.(5) και 3.γ.(4) του άρθρου 85 του Κώδικα Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.) που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) σε
συνδυασμό με αυτές της παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 3979/2011 (138 Α΄)
και συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (180
Α΄).
β. Της υπ’ αριθμ. 42948/11.12.2003 (1854 Β΄) απόφασης του Υπουργού

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων
του Δημόσιου Τομέα».

2. Την από 29 Σεπτεμβρίου 2011 εισήγηση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. η οποία
έγινε δεκτή με την 9/2011 απόφαση της Μείζονος Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού

Διαβάστε Περισσότερα

Close