Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Προκήρυξη «Μοντελοποίηση Διαδικασιών Εφαρμογής Νέου Υπαλληλικού Κώδικα και Κατάρτιση Προδιαγραφών Υποστηρικτικών Συστημάτων»

 

PDF | DOC | Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Μοντελοποίηση Διαδικασιών Εφαρμογής του Νέου Υπαλληλικού Κώδικα (ΥΚ) και Κατάρτιση Προδιαγραφών Υποστηρικτικών Συστημάτων» Υποέργο 1 της Πράξης με τίτλο «Μοντελοποίηση Διαδικασιών Εφαρμογής του Νέου Υπαλληλικού Κώδικα (ΥΚ)» της κατηγορίας Πράξεων 1.1.1 «Ενίσχυση του Σχεδιασμού (Οριοθέτηση των Πεδίων Πολιτικής Μέσα από την Άρση των Επικαλύψεων), της Παρακολούθησης, του Συντονισμού και της Αξιολόγησης της Πολιτικής σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο» για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 1), τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 2) και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Άξονας Προτεραιότητας 3) του Ειδικού Στόχου 1.1 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ταξινόμηση κατά CPV: 79414000-9

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Εξακόσιες Πενήντα χιλιάδες ευρώ (650.000 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (85%) και από Εθνικούς πόρους (15%)

Χρονική Διάρκεια του Έργου: (Δέκα) 10 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.
Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση κατακύρωσης πρόχ. διαγ. για καθαρισμό κτιρίων

PDF | ΘΕΜΑ: Απόφαση κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού για τον καθαρισμό χώρων των κτιρίων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κεντρική Υπηρεσία (Βασ. Σοφίας 15), Τμήμα Εκδόσεων, ...

Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων ΦΕΚ 54/Α’/14-03-2012

PDF | Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων

Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ 54/Α’/14-03-2012 δημοσιεύτηκε ο ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», με τον οποίο αντικαθίσταται το κεφάλαιο ΣΤ’ του Μέρους Δ’ και το Μέρος Ε’ του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007).

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη χαρτογράφησης διαδικασιών σε 8 τομείς πολιτικής

PDF | DOC | Έγκριση υλοποίησης της διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την οριζόντια πράξη με τίτλο «Μελέτη χαρτογράφησης διαδικασιών σε οκτώ (8) τομείς πολιτικής» του Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» για τις 8 περιφέρειες σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 10), τις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 11) και τις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου (Άξονας Προτεραιότητας 12), του Ειδικού Στόχου 4.2.3.

Διαβάστε Περισσότερα

Close